By admin

Ngôi nhà không tường ngăn

Khi mở hết các cửa xếp, bên trong và bên ngoài ngôi nhà như một, không có ngăn cách.

  • No Comments
  • Tháng Năm 29, 2023